Unscramble WAKEN - Jumble Word

By unscrambling these letters, WAKEN. Our jumble solver found 38 words in WAKENwaken is in TWL06 dictionary
waken is in SOWPODS dictionary
waken is in WWF dictionary

5 letter answers made by unscrambling jumble word, WAKEN

knawe 12 waken 12

4 letter answers made by unscrambling jumble word, WAKEN

anew 7 kane 8 knew 11 wake 11 wane 7 wank 11 weak 11 wean 7 weka 11 wena 7

3 letter answers made by unscrambling jumble word, WAKEN

ake 7 ane 3 awe 6 awn 6 ean 3 ewk 10 kae 7 kaw 10 kea 7 ken 7 nae 3 naw 6 nek 7 new 6 wae 6 wan 6 wen 6

2 letter answers made by unscrambling jumble word, WAKEN

ae 2 an 2 aw 5 ea 2 en 2 ka 6 na 2 ne 2 we 5

Definition of WAKEN

  • Waken - To wake; to cease to sleep; to be awakened.
  • Waken - To excite or rouse from sleep; to wake; to awake; to awaken.
  • Waken - To excite; to rouse; to move to action; to awaken.